; charset=UTF-8" /> Cenovnik | Beogradska studentska zadruga

Cenovnik

VRSTA POSLA NETO IZNOS
NADOKNADE
1. Lakši fizički poslovi i poslovi za koje nije potrebna posebna stručna sprema kao što su: kuvanje i raznošenje kafe, ispisivanje adresa, ekspedicija pošte, fotokopiranje, slaganje i povezivanje materijala, poslovi portira, konobara, servirki, redara, telefonista, spremačica i drugi slični poslovi 140,00/  po satu
2. Poslovi za koje je potrebna srednja školska sprema ili povećan fizički napor kao što su: poslovi daktilografa, rad na kompjuteru, tehničko crtanje, blagajna, sekretarice, medicinske sestre, vozači, kuriri izvan zgrade, poslovi u kuhinjama i servisima za pranje, spremačice u bolnicama, proizvodnim halama, magacinima i dr. slični poslovi 170,00/  po satu
3. Poslovi za koje je potrebna viša školska sprema  ili povećan fizički napor u otežanim uslovima kao što su magacini, proizvodne hale, otvoren prostor, čišćenje kruga i dr. slični poslovi 200,00/  po satu
4. Teži fizički poslovi kao što su: prenos arhive, raščišćavanje dvorišta i hala, utovar i istovar pića, mesa i druge kabaste robe i dr. slični poslovi 225,00/  po satu
5. Poslovi za koje je potrebna visoka stručna sprema, potpuno znanje stranih jezika ili druga posebna znanja i obučenost i teški fizički poslovi kao što su: utovar, istovar, prenos nameštaja, građevinskog materijala, rad na gradilištu i dr. slični poslovi 250,00/ po satu
6. Poslovi koji traju jedan ili dva dana (do 8 časova dnevno) 1800,00 dan
7. Poslovi koji se obavljaju više dana, a traju manje od 5 časova dnevno 1100,00 dan
8. Dežurstvo na sajmu (domaćica štanda) 3000,00 dan

 
 
Napomena:

U zavisnosti od statusa člana zadruge postoje dve vrste obračuna i to
• Učenici-studenti do 26 godina starosti
• Nezaposlena lica

Nezaposlena lica , na osnovu uplate socijalnih doprinosa, ostvaruju pravo na penzioni staž i zdravstveno osiguranje preko omladinsko-studentske zadruge.

Novim zakonom o PIO Republike Srbije predvideno je obavezno penziono osiguranje i za “lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih i studentskih zadruga, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju.”
(izvod iz zakona o PIO RS, clan 11 stav 10, Sl.glasnik RS br.34 od 2.4.2003)

Iz ovakvog zakonskog rešenja, u zavisnosti od statusa omladinaca, proizilaze dva modela obracuna njihovih ostvarenih zarada i to:
1. za đake i studente,
2. za omladince koji nisu na studijama i za studente starije od 26 godina,

Za omladince iz druge grupe, omladinsko-studentska zadruga je obavezna da vodi evidenciju njihovih uplaćenih doprinosa fondu za PIO kao i da vrši sve radnje neophodne za njihovo prijavljivanje i odjavljivanje u fondovima.